جمعه, 15 فروردين 1399
اعضاء شوراي انتشارات
نام و نام خانوادگي سمت در دانشگاه سمت در شورا
دكتر اسماعيل خيرخواه
معاون پژوهش و فناوري رييس شورا
دكتر محمدرضا بزرگمهر
مديركل پژوهشي دبير شورا
دكتر رضا اشرف زاده
معاون آموزشي عضو شورا
دكتر مجيدميرصدرايي
عضو هيات علمي عضو شورا
دكتر رضا صدرآبادي
عضو هيات علمي عضو شورا
دكتر سعيد خياط مقدم
عضو هيات علمي عضو شورا
دكتر فاطمه فراش بامحرم
عضو هيات علمي عضو شورا