پنج شنبه, 02 بهمن 1399
اعضاء شوراي انتشارات
نام و نام خانوادگي سمت در دانشگاه سمت در شورا
دكتر سعید خیاط مقدم
معاون پژوهش و فناوري رييس شورا
دكتر رحیم دبیری
مديركل پژوهشي دبير شورا
دكتر مهدی یعقوبی
معاون آموزشي عضو شورا
دكتر علی اصغر یساقی
معاون دانشجویی و فرهنگی عضو شورا
دكتر علیرضا غفوری
عضو هيات علمي عضو شورا
دكتر مجید وفایی جهان
عضو هيات علمي عضو شورا
دكتر محسن طبسی
عضو هيات علمي عضو شورا