پنج شنبه, 02 بهمن 1399
وظايف و اختيارات شوراي انتشارات معاونت پژوهشي
ماده 10 آيين نامه
- تصويب مقررات مربوط به اهدا و مبادله آثار منتشر شده
- اتخاذ تصميم درباره مجوز چاپ و تجديد چاپ
- تعيين حق الزحمه مولف، مترجم، ويراستار و هيات تحريريه نشريه و نويسندگان
- ارزيابي و قيمت گذاري كتب و مقالات مربوط و نيز تخفيف بهاي كتب و نشريات ادواري
- تعيين حدود تعداد صفحات كتب و نشريات به منظور انجام پرداخت هاي مربوط