شنبه, 27 دی 1399
وظايف شوراي پژوهشي معاونت پژوهشي
- مواردي كه در شوراي پژوهشي تصميم گيري مي شود:
- بررسي طرح هاي پژوهشي ارائه شده توسط اعضاء هيات علمي دانشگاه
- بررسي درخواست هاي سفر علمي خارج از كشور اعضاء هيات علمي دانشگاه
- بررسي و تاييد پرداخت حق تشويق مقالات علمي چاپ و ارائه شده به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد
- بررسي طرح هاي پژوهشي اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان واحد مشهد
- بررسي درخواست سفرهاي علمي داخلي و خارج از كشور اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان واحد مشهد
- بررسي درخواست مشاركت در همايش هاي علمي ساير واحدها