پنج شنبه, 02 بهمن 1399
اعضاء شوراي پژوهشي
نام و نام خانوادگي سمت در دانشگاه سمت در شورا
دكتر سعید خیاط مقدم معاون پژوهش و فناوري رييس شورا
دكتر رحیم دبیری   مديركل  پژوهشي دبير شورا
دكتر داوود بهره پور مديركل  آموزشی عضو شورا
دكتر پژمان خورشيد عضو هيات علمي عضو شورا
دكتر محمدرضا بزرگمهر عضو هيات علمي عضو شورا
دكتر فرشید سعیدی عضو هيات علمي عضو شورا
دكتر مصطفي رجائي پور عضو هيات علمي عضو شورا
دکتر رضا صدرآبادی عضو هيات علمي عضو شورا
دکتر تکتم حنایی عضو هيات علمي عضو شورا