یکشنبه, 26 آذر 1396
ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
رونمایی از سه طرح دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان
غرفه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به عنوان غرفه برتر هجدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی معرفی شد
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد